Green Roof หลังคาบ้านสีเขียว รักษ์โลก

Green Roof คือ หลังคาบ้านสีเขียว อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ ของคนเมือง


เข้ากลุ่มไลน์-ชุมชนพัฒนา-โซล่าเซลล์-เพื่อการเกษตร-โดยพี่หมีโซล่าเซลล์