P1-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

ความเป็นมา

บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด 

บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด (AEC brand) ย่อมาจากคำว่า Agriculture Energy Center “ศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกตร”ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2015 เป็นบริษัทของคนไทย ที่ทำเพื่อคนไทย โดยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปใช้ในการช่วยลดต้นทุน ในการทำการเกษตร”เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่นยืนต่อไป”

P2-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

VISION วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็น บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ชั้นนำ ของประเทศไทย

P3-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

MISSION พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร อย่างครบวงจร เพื่อช่วยลดต้นทุนในการ ทำการเกษตร ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

P4-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

AEC ค่านิยม

A = Alliance ก้าวหน้าไปด้วยกัน ทั้งตัวเรา บริษัท และลูกค้า

E = Ethic มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

C = Customer ใส่ใจในลูกค้า บริการด้วยความจริงใจ

ค่านิยม ของ กลุ่มบริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด คือคำว่า “AEC” ซึ่งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีความเชื่อร่วมกันว่า ค่านิยม “AEC” จะเป็นตัวช่วยให้บริษัท เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่เข้มแข็ง และเป็นตัวช่วยในการสร้าง ความไว้วางใจให้แก่กันและกัน ทั้งพนักงาน บริษัท และลูกค้า ค่านิยม “AEC” เป็นตัวผลักดันที่สำคัญ ต่อวิธีการคิด วิธีการปฏิบัติให้ พนักงานในกลุ่ม บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด เป็นทั้งคนเก่ง คนดี ที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อบริษัท และต่อสังคม

P5-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด (Agriculture Energy Center) เป็นบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร แบบครบวงจร โดยมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และช่วยลดต้นทุน ในการทำการเกษตร ให้กับเกษตรกร อย่างมีสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และมีธรรมมาภิบาล

 ซึ่งสามารถสรุปภาพรวม การประกอบธุรกิจ ของ บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด (Agriculture Energy Center) ได้ดังต่อไปนี้

P6-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

กลุ่มสินค้า นวัตกรรม ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ 

สำหรับใช้ : ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ในการทำการเกษตร ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย

กลุ่มสินค้า นวัตกรรม ระบบ ออฟกริดโซล่าเซลล์

สำหรับใช้ :ช่วยเหลือ คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่มีไฟฟ้า เข้าถึง ได้มีไฟฟ้าใช้ ทั้งในตอนกลางวัน และในตอนกลางคืน

กลุ่มสินค้า นวัตกรรม ออนกริด โซล่าเซลล์

สำหรับใช้ : ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในตอนกลางวัน ให้กับ บ้าน ออฟฟิศ วัด โรงเรียน โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม

คอร์สเรียนและฝึกอบรม โซล่าเซลล์ ภาคปฏิบัติ

สำหรับ : ให้ความรู้ด้านโซล่าเซลล์ ในภาคปฏิบัติ (โดยเป็นการสอนแบบจับมือทำ) ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าเรียนฝึกอบรมหลักสูตร ช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ และหลักสูตรแอร์โซล่าเซลล์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ความชำนาญ และสามารถนำความรู้ที่ได้  ไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างโซล่าเซลล์ หรือเปิดร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ได้ต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้ โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร ผ่านทาง “ช่องยูทูปพี่หมีโซล่าร์เซลล์”

สำหรับ : ให้ความรู้ด้านโซล่าเซลล์  รวมทั้งให้คำแนะนำ วิธีการติดตั้ง นวัตกรรมโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร แบบง่ายๆด้วยตัวเอง เช่นวิธีการติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ วิธีการติดตั้ง ระบบออฟกริดโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ เปิดแอร์ ทีวี ตู้เย็น พัดลม หลอดไฟ และใช้ชาร์จมือถือ ในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง มีไฟฟ้าใช้ได้ ทั้งในตอนกลางวัน และในตอนกลางคืน

P7-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

องค์กรที่ดีของสังคม 

บริษัท เออีซี เอกซ์พอร์ต จำกัด (Agriculture Energy Center) ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

P8-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

P9-บริษัท-AEC-EXPORT-จำกัด

โดยดำเนินงาน ผ่านโครงการ SOLAR GIVEN โครงการบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

  • โครงการบริจาค โซล่าเซลล์ ร่วมกับน้องๆวิศวกรจาก มหาวิทยาลัย ลาดกระบัง ( เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล )
  • โครงการบริจาค ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ให้กับ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ( เพื่อส่งต่อให้กับวัด และสถานปฏิบัติ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล )
  • โครงการบริจาค ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ให้กับ วัดลาดปลาเค้า จ.กรุงเทพ
  • โครงการบริจาค ชุดเดินธุดงค์ โซล่าเซลล์ ให้กับ วัดหนองใหญ่ จ.ชลบุรี
  • โครงการบริจาค ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ให้กับ วัดหน้องหว้า จ.กาญจนบุรี
  • โครงการบริจาค อื่นๆ จัดเป็นประจำทุกปี ( รออัพเดต )

แผนที่-AECEXPORT